Mateřská škola

Informace k zápisu do MŠ

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je ke stažení v sekci Dokumenty ke stažení nebo ji lze vyzvednout přímo v MŠ.

K žádosti je třeba dále doložit:

  • kopii rodného listu
  • u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami písemné vyjádření školského poradenského zařízení (pokud je máte k dispozici),
  • u cizinců kopii dokladu o právu pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů

Dokumenty je možné doručit do MŠ těmito způsoby:

  • přímo do MŠ (viz termín zápisu zveřejněný s dostatečným přestihem v sekci aktuality)
  • e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail)

Kontaktní údaje: Základní škola a Mateřská škola Červené Janovice, příspěvková organizace

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka ZŠ a MŠ Červené Janovice rozhodovat dle platných kritérií.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (tzn. v posledním roce docházky do MŠ před nástupem do ZŠ). 

Postranní menu