Mateřská škola

Vyzvedávání/přebírání dětí

  • Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě osobně učitelkám mateřské školy.
  • Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy v době určené mateřskou školou, nebo v individuálně dohodnuté době. 

Obvyklé časy vyzvedávání dětí

  • po obědě 12:00 – 12:30
  • po poledním odpočinku od 14:30

Po dohodě s pedagogickým sborem MŠ je možné domluvit individuální čas vyzvednutí dítěte. 

Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. 

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škola a 

  • pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
  • informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů,
  • jestliže i poté nedojde k převzetí dítěte zákon. zástupci postupuje podle § 15 ods.1 zákona č.359/1999 Sb.

Úhradu nákladů spojených se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.

Postranní menu